• бензин А95Н
 • бензин А98Н
 • дизелово моторно гориво 10ppm - E5
 • дизелово моторно гориво със съдържание на био дизел - Б4
 • дизел за отопление 10ppm - E5
 • тежко гориво за отопление
 • тежко гориво за отопление - пиролизно масло
 • котелно гориво 1% S
 • котелно гориво 3% S
 • газьол за промишлени и комунални цели ( маркиран )
 • газьол за извън пътна техника 0,1% S
 • пропан бутан
 • битум за пътни настилки 50/70
 • битум за пътни настилки 70/100

   Качеството на всички горива и нефтопродукти е в съответствие с наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, редът и начина за техния контрол и съответните БДС / EN.