Търговия с горива на едро » Моторни горива


Моторните горива са предназначени за употреба в различни двигатели с вътрешно горене.

Изискванията към тях са регламентирани в "Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол"


  • бензин А95Н
  • бензин А98Н
  • дизелово моторно гориво 10ppm - E5
  • дизелово моторно гориво със съдържание на био дизел - Б4
  • леко котелно гориво 1% S
  • котелно гориво 3% S
  • газьол за извън пътна техника 0,1% S
  • пропан бутан