Търговия с горива на едро » Гориво за отопление


За битови и производствени нужди предлагаме пълна гама горива за отопление.

С последните изменения на "Закона за акцизите и данъчните складове*", горивата, предназначени за отопление за битови и промишлени нужди са с намалена акцизна ставка и на преференциални цени.

Това дава възможност за значително намаляване на разходите за отопление.

* "чл. 4, т. 37 от "Закона за акцизите и данъчните складове" : енергиен продукт за отопление е продукт, участващ в процес свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез пренос на среда в основната й функция."


Горива за отопление:

  • Дизелово гориво за отопление 10 ppm – E5 (маркирано)
  • Тежко гориво за отопление
  • Гориво за отопление – пиролизно масло
  • Газьол 0.1% S за отопление (маркиран)
  • Леко котелно гориво за отопление 1% S
  • Котелно гориво за отопление (мазут)